antymobbing

Mobbing wg. Prawa pracy:

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
(Art. 943 k.p.)

Kto odpowiada za zjawisko mobbingu:

Zgodnie z art. 94 3 § 1 kodeks pracy (k.p.) pracodawca powinien nie tylko powstrzymać się od wszelkich praktyk mobbingowych, ale jest obowiązany przeciwdziałać temu zjawisku.
Mobbing jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków przez pracodawcę.

Uprawnienia pracowników w razie mobbingu:

Pracownik, który został ofiarą mobbingu może rozwiązać stosunek pracy również w trybie wypowiedzenia. Dotyczy to zarówno stosunku zawartego na czas nieokreślony, jak też stosunków terminowych, niezależnie od tego czy dopuszczają to ogólne przepisy prawa pracy lub umowa o pracę.
Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
(art. 94 3 § 3 k.p.)

Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.
(art. 94 3 § 4 k.p.)

Za zwalczanie zjawiska mobbingu w każdym przypadku odpowiedzialny jest podmiot zatrudniający pracowników.

Odpowiedzialność karna pracodawcy:

Artykuł 218 §1 kodeks karny (k.k.) opisuje przestępstwo polegające na tym
"Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.".

"Przesłankami odpowiedzialności karnej na podstawie art. 218 §1 k.k są złośliwość albo uporczywość w naruszaniu praw pracownika. Przez złośliwość rozumie się szczególnie negatywne nastawienie związane z dążeniem do wyrządzenia pracownikowi szkody, określonej dolegliwości itp., natomiast przez uporczywość - wielokrotność lub długotrwałość naruszania praw pracownika, przy czym znamiona te mogą występować oddzielnie lub łącznie (długotrwałe złośliwe szykanowanie)." (komentarz A. Marek, LEX 2007Komentarz do art. 218 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, LEX, 2007, wyd. IV Stan prawny: 2007.03.15).

(materiał opracowany przez Kancelarię Adwokacką Magdaleny Makieły)